Vyhľadávací formulár

Maatteeo 1

Hĩbaangĩ cĩg Yeesu

(Tigiil ꞌLuuka 3:23-38)

1Baa arrittiaa Yeesu Krĩstõ halaangatõõ cĩ habu Daavide+ hĩ halaangatõõ cĩ Abũrahamĩ.+ Nẽ ꞌthaarriok cĩg hĩbaangĩ cĩgĩnnĩg cieegi.+

2Baa ĩĩn Abũrahamĩ maaꞌnyĩ Iꞌthaako,+

nẽ ĩĩ Iꞌthaako maaꞌnyĩ Yakobo.+

Nẽ ĩĩ Yakobo maaꞌnyĩ ꞌJuuda hĩ ꞌgõtõõnõgĩ.

3Ma ho, ikia ittira ꞌJuuda Pẽrẽth hĩ ꞌThẽẽra, ꞌcĩg baag haĩ aattĩnĩĩng Tamar,

baa ĩĩn Pẽrẽthĩ maaꞌnyĩ Hethoronĩ,

nẽ ĩĩ Hethoronĩ maaꞌnyĩ Ramĩ, 4nẽ baa ĩĩn Ramĩ maaꞌnyĩ Ammĩnadabĩ,

nẽ ĩĩ Ammĩnadabĩ maaꞌnyĩ Nahathõnĩ,

nẽ ĩĩ Nahathõnĩ maaꞌnyĩ ꞌThalmõnĩ,

5nẽ ĩĩ ꞌThalmõnĩ maaꞌnyĩ ꞌBõathĩ,

ꞌcĩ baa haĩ aattĩnnĩ Rahab. Baa ĩĩn ꞌBõathĩ maaꞌnyĩ Obeede ꞌcĩ baa haĩ aattĩnnĩ ꞌRuuth,

nẽ Obeede baa ĩĩn maaꞌnyĩ ꞌJeeꞌthe.

6Baa ĩĩn ꞌJeeꞌthe maaꞌnyĩ habu Daavide.

Nẽ baa ĩĩn Daavide maaꞌnyĩ ꞌThõlõmõõnẽ, ꞌcĩ baa ĩĩn ngaannia ngaa cĩ eet ꞌcĩ haĩ Uria.

7Nẽ baa ikia ittira ꞌThõlõmõõnẽ ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ Rehoboam,

ꞌcĩ baa ĩĩn maaꞌnyĩ Abija.

Nẽ ittira Abija ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ Atha

8ikia tarĩ ittira Atha ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ ꞌJehothavat,

nẽ ꞌJehothavatĩ ĩĩn maaꞌnyĩ ꞌJehoramĩ.

Ma nĩngaata ittira ꞌJehoramĩ ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ Uthia,

9Nẽ ikia ittira Uthia ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ ꞌJotham,

ꞌcĩ baa aku ĩĩn maaꞌnyĩ Ahathĩ.

Nẽ baa ĩĩ Ahathĩ maaꞌnyĩ Heꞌthekia,

10Ma nĩngaata, ikia ittira Heꞌthekia ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ Manaaꞌthe,

ꞌcĩ baa ĩĩn maaꞌnyĩ buulenit ꞌcĩ haĩ Amon.

Ikia ũꞌthũwanõõ Amõnĩ nẽ ittira ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ ꞌJothia,

11nẽ ꞌJothia ikia ittira nyahaappan ꞌcĩ haĩ ꞌJekoniia hĩ ꞌgõtõõnõgĩ, korrioohĩĩ ꞌcĩg baag attĩnganẽẽkĩ habuui cĩ Babiloonnia eet cĩg ꞌJudeei hõõt ĩĩcĩ looc cĩ Babiloonnia.+

12Ma baa ũũhĩ habuui cĩ Babiloonnia eet cĩg ꞌJudeei looccaa cĩ Babiloonnia,

ũũk ittira ꞌJekoniia ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ Thealtieele,

nẽ ittira Thealtiẽẽlĩ ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ ꞌTherubbabel,

13nẽ ittira ꞌTherubbabelĩ ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ Abiud

ꞌcĩ baa aku arrita Eliaakim,

maaꞌnyĩ nyahaappan ꞌcĩ haĩ Athor.

14Ikia ittira Athorĩ ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ Thadok,

nẽ baa ĩĩ Thadohĩ maaꞌnyĩ nyahaappan ꞌcĩ haĩ Akim,

ꞌcĩ baa hikia hittira ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ Eliud.

15Nẽ baa ikia aꞌnyak Eliudĩ ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ Eleathar,

nẽ ikia ittira Eleatharĩ ngeerĩnĩ ꞌcĩ haĩ Matthan,

ꞌcĩ baa hikia haꞌnyak buulenit ꞌcĩ haĩ Yakobo,

16nẽ Yakobo ikia ittira Yothebo,+ ꞌcĩ baa hikia hũꞌthũwan Maria ꞌcĩ hikia hĩĩ aattĩ Yeesu ꞌcĩ haĩ Krĩstõ.

17Nẽẽthĩ, baa ĩĩn maajiha vẽlẽk ꞌcĩg iꞌthianaanĩ hĩ Abũrahaamõ hõdõlan Daavide õmmõtõ hĩ ꞌwec nẽ iꞌthianaanĩ hĩ Daavide ĩꞌthõng hõdõlan korriook baag õõĩ eeta cĩg Ĩꞌthĩraẽlĩ looccaa cĩ Babiloonnia, õmmõtõ hĩ ꞌwec buúk. Ma ngaati, iꞌthiattaaĩ maajiha õmmõtõ hĩ ꞌwec tarĩ ĩꞌthõng hõdõlan ꞌtirriaanĩt cĩ Krĩstõ.

ꞌTirriaanĩt cĩ Yeesu Krĩstõ

(Tigiil ꞌLuuka 2:1-7)

18ꞌGõõl ꞌcĩ baa arrittiaanĩ Yeesu Krĩstõ cieeni: Baa aaĩ bũhẽẽcĩ umwaa ꞌcĩ haĩ Maria ꞌcĩ ẽlẽmmõõ+ hĩ eet ꞌcĩ haĩ Yothebo cĩ hattũũg cĩ habu Daavide. Ma baa nga hũrũmtĩ hõdẽĩ, ikia ummuddia thõõth ꞌcĩ aĩ, aꞌnyak Maria loholeec ꞌcĩ arrittiaa Loriiaa ꞌcĩ Ẽllẽẽmĩthĩ.+ 19Nẽ hĩnĩngĩtĩ baa ĩĩn Yothebo eet ꞌcĩ abũnnaa nẽ hõllõngaa adiim aaꞌnyĩk Maria ngaaoni lothippita, ikia ummuk nẽẽ ꞌgõõl ꞌcĩ occa ũũnnĩkĩ Maria, ꞌgõõlaa ꞌcĩ aitiõõ hõllõngaa aga eeta.

20Ma baa nga ammuk nẽẽ thõõth icci, ikia uduhaak ĩnõõnnõ aajĩlõ+ cĩ Makayyiookto honoothittatõõ ĩĩnnĩk, “Ẽlẽ Yothebo ngeertĩ Daavide, ma hiteelli ngaatĩ aꞌthũwanĩĩ Maria hĩĩ ngaa cunni, hĩnĩngĩtĩ ĩĩn loholeec cĩ aꞌnyak Maria ho, loholeec ꞌcĩ aku hĩ Lori ꞌcĩ Ẽllẽẽmĩthĩ. 21Ũũkca hatĩ nẽẽ loholeec ꞌcĩ maacĩ. Kateek hatĩ loholeec ꞌthaar ꞌcĩg haĩ Yeesu, hĩnĩngĩtĩ ẽẽla hatĩ nẽẽ eet cĩgĩnnĩg ꞌthẽccanẽẽtĩĩ cĩggĩĩng.”

22Baa adĩmanni thooꞌthioha cieeg vẽlẽk hoti, hátĩ hidticattĩ thooꞌthioha cĩg Makayyiooktak baag aduha põrõvẽtaacĩ+ aĩ, 23“Ũũkca hatĩ bũhẽẽcĩ ꞌcĩ nga hatagguutho hĩ eet, loholeec ꞌcĩ maacĩ nẽ hatĩ hĩĩtõ ꞌthaar cĩgĩnnĩg Emmanuele,” Nĩngĩtĩ aĩ, “Aaĩ Nyekuci hĩ ngagĩĩta.”-

24Ma baa ĩtĩnga Yothebo ũꞌnyaahĩ, ikia ĩdĩman nẽẽ thõõth baa aduhaak ĩnõõnnõ aajĩlõ cĩ Makayyiookto nẽ ũũhĩ Maria hĩĩ ngaa cĩnnĩ. 25Nẽẽthĩ, baa nga hatagguutho Yothebo hĩ Maria ĩꞌthõng hũtũhũa nẽẽ loholeec. Nĩngĩtĩ akannẽẽkĩ Yothebo loholeec ꞌthaar ꞌcĩg haĩ Yeesu.

ꞌBuuk cĩ Thõõth cĩ Nyekuc

© 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc., All rights reserved.

More Info | Version Index