Vyhľadávací formulár

Matiu 2

U katun u atei i lama i lehana te mi tara menien e Iesu

1-2E Maria e poseia e Iesu i Betelehem tara provins i Judia tara poata te kingia e Herot. Na tara poata ti posa hakapeia e Iesu, ba palabir u katun u atei tara han te butubutu nama a pitala i la uamato i Jerusalem me mi poier, “Ime te kana a pien ti posa sil meni ga kingir u Jiu? Alam e atei silem nonei i posa hamani, tara neha alam u tarema a pitopito tara makum te butubutu nama a pitala, a pitopito te haruto nena ti posa sil menien a king. Ba lam e la sile muma te go mi hatsunono u i tanen.”

3U ranga teka e la soku u tere Herot a King, ba nonei e toku koru mena te hengo menien a tana king e butu hamanasa. Nu barebana hobotor i Jerusalem i toku has. 4Be Herot e gono rena u pris pan hoboto nu tson hihatuts turu Lo ni Israel me rangata ranen, “Ime te poiena u Buk u Goagono te gi poseia e Mesaia a katun te hopu kapin e Sunahan?”

5Ba nori e hateie ren, “Tara taun i Betelehem i Judia, te koloto meni a toa propet i manasa. E Sunahan e kato u,

6‘Alimiu u katunur i Betelehem, turu tsiktsikina i Judia, alimiu e ka tala memou a solo a kapan i gusuna pal tsunono i Judia.

Tara neha, a toa tsunono pan e butu nama romana i Betelehem, ba nonei te tsunono noa tara pala i tar u Israel.’”

7Ti markato uen teka be Herot e ngö hamous tun rena nori u katun u atei. Ba nonei e rangrangata ranen, me atei nena a saha poata te butu mamia a pitopito teka. 8Ba nonei e poiena, “Alimiu go la uam i Betelehem ba te na sake hatagale muma a pien teka. Na poata te sabie mumen romana limiu, ba limiu te hatei poutse mumo romana lia. Ba lia te na hatsunono hase goen.” Ba nonei e hala tala mera neien i Betelehem.

9Nori i hengo u ranga tara king ba nori e lar. Na pitopito ti ruto mame len tara han te butubutu nama a pitala e mam raien, me na kana i iasa tara makum te kaia a pien. 10Ba nori e tarer a pitopito ba nori te sasala hapan korur. 11Ba nori e tasur i iahana luma te kaia a pien ne tsinanen e Maria. Ba nori e hatukunur me hatsunono uar tara pien. Ba nori e kalatser u kabekabe i taren me louser a ma tsi ka ma tsi niga me haleri a pien: a goul, na insens te hatser ba te masi hanigana, nu uapi u soksoka.

12Na nori i takopis pouts u tara han i taren ba te la sila ria tara tana maroro. Tara neha, e Sunahan e ranga merien turu sinasoho i taren e gi ma tatei la pouts uai tere Herot.

E Josep ne Maria ne Iesu i la u i Itsip

13U katun u atei i la hakapa, ba toa angelo tara Tsunono e butuna turu sinasoho tere Josep me poiena i tanen, “Alö go takei ba lö te lu rem u mun tsinana, ba limiu te bus uamiu tara han i Itsip. Ba limiu te ka moa i Itsip e antunana tara poata te ranga lel goa lia i tamulö. Taraha, e Herot a King e katsin sakiena a pien teka ba te atung hamatie nen.”

14Be Josep e takei mena bong noa me lu rena u mun tsinana me la uar i Itsip. 15Ba nori e na ka ria i Itsip e antunaia tara poata te ga mateia e Herot.

A ka teka e butu sil te go kato hamana meni u ranga te ranga sila nia a Tsunono tara toa propet i manasa. E kato u: “Alia e ngö ba neguma romana a Pien Tson i tar i Itsip.”

E Herot e rangein te gi kato hamate merai a galapien

16Be Herot e atei sil talena, u katun u atei tara han te butubutu nama a pitala i gamoe ien. Ba torinen e si koruna. Ba nonei e hala rena u katun i Betelehem, na tara ma tsi han i sukusuku, ba nori e atung hamate rer a galapien tson hoboto ti antunaia turu huol u hiningal. Taraha, u katun u atei i hateien a pitopito te harutein a tou posa tere Mesaia e butu mamia turu huol u hiningal te kapa.

17E kato uana teka bu toa u ranga te ranga sila nia e Sunahan tara propet e Jeremaia e butu hamana. 18Nonei e poei,

“U ngala pan e butuna tara han i Rama.

A barebana e taber me ku hatatagi hapanir.

A pala tere Retsel e tabe siler a galapien i taren.

Nu katun e ma antunan hasokolei rarien. Taraha, a galapien i taren i kapa.” fl A propet te mar ranga u teka.

E Josep nu mun tsinana i la poutsuma

19I murimuri be Herot e matena. Ba toa angelo tara Tsunono e butuna tere Josep i Itsip turu sinasoho. 20Nonei e poei, “Alö go takei, ba lö te lu rem u mun tsinana, ba limiu te la pouts uamiu tara han i Israel. A katun te torohanan atung hamate a pien e mate hakapa.” 21Be Josep e takeina me lu rena u mun tsinana, ba nori e la pouts uar tara han i Israel.

22Kaba e Josep e hengoen te lu menai e Arkileas a makum tere tamanen e Herot, me king nena a provins i Judia. Be Josep e matoututo. Na turu tana u sinasoho e Sunahan e hateien e ga ma tatei la uai i Judia, ba nonei e la uana tara provins i Galili. 23Ba nonei e na kana tara toa taun te ngöeri i Nasaret. A ka teka e butu sil hasi te go kato hamana meni u ranga ti habulunganein u propet. Nori i poei, “E Mesaia e ngöe roi romana a toun Nasaret.”