Vyhľadávací formulár

Genesis 1

Nan Nakhab-an nan Lofong ya nan Chaya

1-2Isnan laplapona, winad-ay Apo Dios nan chaya ya nan lota. Nan lota, maid paat manongnong si foyana issan chey. Maid entetee ya chadlos ab-afollinget isnan olay entona, ya kecheng nan fayfay is wad-ay. Sa et wad-ay nan Ispiriton Apo Dios ay enliklikhed isnan tongchon nan fayfay.

3Sa et infilin Apo Dios ta mawad-ay nan paway, ya ket pinmaway tet-ewa. 4Finoyan Apo Dios ay khawis nan paway, ya nang-ep. Sa na't isiyan nan paway isnan follinget. 5Nginadnana nan paway is mag-akhew, ya nan follinget is maschem. Ket ay nakhosfet, awni ya mawiit, ya nar-os nan inmona ay akhew.

6Sa et infilin Apo Dios ta mawad-ay nan lawag ay mangedwa isnan chanom ta enfalin ay chwa nan entey-ana. 7Adi kad khinaebna nan lawag ay mensiyan isnan chanom isnan khwabna ya nan lifoo id tongcho. Et siya nan naangnen. 8Sa na't nginadnan id tongcho is chaya. Ket ay nakhosfet, awni ya mawiit, ya nar-os nan ikadwa ay akhew.

9Sa na't kasin infilin ta maamong nan chanom ay wad-ay isnan khwab nan chaya ta matken nan tey-ana, ta maila nan lota, et siya nan naangnen. 10Nan maid chanomna nginadnana is lota, ya nan naamoamong ay chanom nginadnana is fayfay. Et nang-ep si Apo Dios isnan finoyana, tay khawis. 11Sa na't infilin ta tomofo isnan lota nan am-in ay ilan si mola ay waschin mamkhas ya wad-ay fokerna, ya nan am-in ay ilan si kaew ay waschin mamkhas ay wad-ay nan fwana, et siya nan naangnen. 12Siya chi ay nawad-ay isnan lota nan am-in ay nateketeken ay mola ay waschin mamkhas ya wad-ay fokerna, ya am-in ay nateketeken ay kaew ay waschin mamkhas ay wad-ay nan fwana. Et nang-ep si Apo Dios isnan finoyana tay khawis. 13Ket ay kasin nakhosfet, awni ya mawiit, ya nar-os nan ikatlo ay akhew.

14Sa na't infilin ay mawad-ay nan kasilasilaw id tongcho ay kail-an nan enteknan nan mag-akhew isnan maschem, tatno siya chachi nan kaimatonan nan lokhin si kaakheakhew, tawen, chinamey, chakhon, ya kesep.+15Ya ta enlanglang cha id chaya ta pomaway nan lofong, et siya nan naangnen. 16Adi kad khinaeb Apo Dios nan chwa ay kalalanglangan ay silaw. Nan akhew ay ad-ad-acha nan langlangna nan napigpigsa isnan mag-akhew, ya nan fowan ay akit nan langlangna nan napigpigsa isnan maschem. Winad-ayna akhes nan tokwifi. 17Inpeyna am-in chana ay silaw id chaya ta langlangancha nan lofong, 18ta chaicha nan napigpigsa ay enlalanglang isnan mag-akhew ya maschem ya nan kail-an nan enteknan nan paway ya follinget. Et nang-ep si Apo Dios isnan finoyana, tay khawis. 19Kasin kayet nakhosfet, awni ya mawiit, ya nar-os nan ikap-at ay akhew.+

20Sa et infilin Apo Dios ay mawad-ay is kadchanom nan angsaangsan ay ilan si enfib-iyag, ya id tongcho nan isyangkhay ay ilan si entat-ayaw. 21Adi kad winad-ay Apo Dios nan chadchakowag ay enkik-iwi is kafayfay ya nan am-in ay ilan si enfib-iyag ay enkhig-iwa is kadchanom, ya am-in ay ilan si napayyakan. Et nang-ep si Apo Dios isnan finoyana, tay khawis. 22Sa na't binindisyonan chachi ay mangwanin, “Makhanakhanak kayo ay wad-ay isnan fayfay, ta ponnenyo nan kawadyo, ya siya akhes ken chakayo ay entat-ayaw, makhanak kayo.” 23Kasin nakhosfet, awni ya mawiit, ya nar-os nan ikalma ay akhew.

24Sa et infilin Apo Dios ay mawad-ay isnan lota nan am-in ay ngag sisa'y ilan si enkik-iwi: naamo paymo atap, chadchake ya fanan-ig, et siya nan naangnen. 25Siya chi ay khinaeb Apo Dios am-in chana, ya nang-ep siya isnan finoyana, tay khawis.

26Sa et kanan Apo Dios, “Idwani, khomaeb tako is takho ay is-iso tako ya kag ken chatako. Chaicha nan en-apo isnan am-in ay ilan si enfib-iyag is kadchanom, am-in ay entat-ayaw, ya am-in ay ilan si naamo paymo atap, chadchake paymo fanan-ig is kalota.” 27Siya chi et winad-ay Apo Dios nan takho ay kag ken siya. Winad-ayna chaicha ay lalaki ya fafai.

28Sa na't binindisyonan chaicha ay mangwanin, “Makhanakhanak kayo et omangsan kayo ta wad-ay entee isnan olay entona issa ay mangiyapo isnan am-in ay wad-ay isnan lofong. Chakayo nan mangiyapo isnan enfib-iyag is kadchanom, nan am-in ay entat-ayaw, ya am-in ay ilan si enkik-iwi isnan lota.” 29Kinwanina kayet, “Chey! Wad-ay et nan am-in ay ilan si mola ay mamkhas ya wad-ay fokerna ya nan kaew ay mamkhas ya wad-ay nan fwana ay inchawchawko ay kanenyo. 30Ngem isnan am-in ay enkik-iwi ya nan am-in ay entat-ayaw et nan enlengleng ay mola ya lokham nan ichowak ay kanencha.” Et siya nan naangnen.

31Finoyan Apo Dios nan am-in ay khinaebna ya nang-ep, tay mampay chadlos ay khawis. Kasin nakhosfet, awni ya mawiit, ya nar-os nan ikan-em ay akhew.

Nan kalin Apo Dios

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index