Vyhľadávací formulár

Mátaj 1

I. TÁL.

I. Roda Kristušovoga naprêračunanje 1–17.

II. Popriétjé i rodjenjé Jezuša 18–25.

I.

1Knige rodstva Jezuš Kristuša, siná Dávidovoga, siná Abrahámovoga. 2Abrahám je porôdo Ižáka; Ižák je pa porôdo Jákoba; Jákob je pa porôdo Juda, i brate njegove. 3Juda je pa porôdo Fáreša i Zára z Támare; Fáreš je pa porôdo Ešroma; Ešrom je pa porôdo Arama. 4Aram je pa porôdo Aminadába; Aminadáb je pa porôdo Naaššona; Naaššon je pa porôdo Šalmona. 5Šalmon je pa pôrodo Boózá z Ráhabe; Boóz je pa porôdo Obeda z Rute; Obed je pa porôdo Ješšea. 6Ješše je pa porôdo Dávid Krála: Dávid Král je pa porôdo Šalamona z Uriášove žené. 7Šalamon je pa porôdo Roboáma; Roboám je pa porôdo Abia; Abia je pa porôdo Aša. 8Aša je pa porôdo Jošafáta; Jošafát je pa porôdo Joráma; Jorám je pa porôdo Oziáša. 9Oziáš je pa porôdo Joatama; Joatam je pa porôdo Aháza; Aház je pa porôdo Ezekiáša. 10Ezekiáš je pa porôdo Manaššešša; Manaššeš je pa porôdo Amona; Amon je pa porôdo Jóšiáša. 11Jošiáš je pa porôdo Jehoniáša, i brate njegove za vrêmena Babilonskoga seljenjá. 12Po Babilonskom seljenjé je pa Jehoniáš porôdo Šalatiela; Šalatiel je pa porôdo Zorobábela. 13Zorobábel je pa porôdo Abiuda; Abiud je pa porôdo Eliákima; Eliákim je pa porôdo Azora. 14Azor je pa porôdo Šádoka; Šádok je pa porôdo Ahima; Ahim je pa porôdo Eliuda. 15Eliud je pa porôdo Eleázara; Eleázar je pa porôdo Mátána; Mátán je pa porôdo Jákoba. 16Jákob je pa porôdo Jožefa možá Marie, z štere je porôdjen Jezuš, ki se zové Kristuš. 17Záto vsa eta pokolênja od Abraháma notri do Dávida so štirinájsetera pokolênja; i od Dávida notri do Babilonskoga seljenjá je štirinájset pokolênj, i od Babilonskoga seljenjá je štirinájset pokolênj notri do Kristuša.

II.

18Jezuš Kristuša rodjenjé je pa etak bilô: zaročena mati njegova Mária Jožefi prvle, liki sta vküp prišla, nájdena je noséča z Dühá svétoga. 19Jožef pa njé môž, pravičen bodôči nej jo je šteo osramotiti; nego jo je šteo skrivomá odpüstiti. 20Gda bi pa eta v sebi premišlávao: ovo, Angel Gospodnov se je njemi skázao vu sne, erkôči: Jožef Sin Dávidov, neboj se k sebi prijéti Mário ženo tvojo. Ár ka se je v njê popríjalo, z Svétoga Dühá je. 21Porodi pa Sina, i zváo boš imé njegovo Jezuš; ár on zveliča lüdstvo svoje od grêhov njegovi. 22(Tô se je pa celô záto zgôdilo: da bi se spunilo, ka je povêdano od Gospodna po Proroki erkôčem: 23Ovo, dêva bode noséča, i porodi Sina, i zváli bodo imé njegovo: Emmánuel, štero je razklajeno: znami Bôg.) 24Obüdjen pa Jožef zesna včíno je tak, liki je zapovedao njemi Angel Gospodnov; i k sebi je prijao ženo svojo. 25I nej jo je spoznao: dokeč je nej parodila sina svojega prvorodjenoga; i zváo je imé njegovo Jezuš.

Prekmurska Nova zaveza in Psalmi

© 2017 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 2017 Bible Society of Slovenia

More Info | Version Index