Vyhľadávací formulár

Mateo 1

Yang Listaan Yang Mga Kinaampu Ni Jesu-Cristo (1:1-17)

Lucas 3:23-38

1Ya ra taa yang listaan yang mga kinaampu ni Jesu-Cristo. Tanya sasang kanubli ni Adi David+ ig sasa kang kanubli ni Abraham+ . 2-6aMag̱impisa tung ni Abraham ang asta ra tung ni Adi David sam puluk may epat ang esleb yang mga kinaampu ni Jesu-Cristo:

1. Ti Abraham

2. Ti Isaac

3. Ti Jacob ang yay tatay na Judang magpurutul+

4. Ti Juda ang yay tatay ni Fares duruang magkampi ni Zara ang yay ipinangana ni Tamar

5. Ti Fares

6. Ti Esrom

7. Ti Aram

8. Ti Aminadab

9. Ti Naason

10. Ti Salmon

11. Ti Boaz ang yay ipinangana ni Rahab

12. Ti Obed ang yay ipinangana ni Ruth

13. Ti Jesse

14. Ti Adi David

6b-11Mag̱impisa tung ni Adi David ang asta tung uras ang atiing pinamiag da yang mga masigka Israel tang kadaklan ang pinangkelan duun tung Babilonia, sam puluk si may epat ang esleb yang mga kinaampu ni Jesu-Cristo:

1. Ti Adi David

2. Ti Adi Solomon ang yay ipinangana yang sasang baw̱ay ang ya ra rin ay dating kasawa ni Urias

3. Ti Adi Roboam

4. Ti Adi Abias

5. Ti Adi Asa

6. Ti Adi Josafat

7. Ti Adi Joram

8. Ti Adi Ozias

9. Ti Adi Jotam

10. Ti Adi Acaz

11. Ti Adi Ezequias

12. Ti Adi Manases

13. Ti Adi Amon+

14. Ti Adi Josias ang yay apu na Adi Jeconias+ ang magpurutul. Natuun tung pag̱aradien ni Adi Jeconias ang yang mga masigka Israel tang kadaklan pinamiag dang pinangkelan duun tung Babilonia.

12-16Mag̱impisa tung uras ang atiing pangkel tung nira ang asta tung pagkapangana tung ni Jesus, sam puluk si may epat ang esleb yang mga kinaampu ni Jesu-Cristo:

1. Ti Adi Jeconias

2. Ti Salatiel

3. Ti Zorobabel

4. Ti Abiud

5. Ti Eliakim

6. Ti Azor

7. Ti Sadoc

8. Ti Aquim

9. Ti Eliud

10. Ti Eleazar

11. Ti Matan

12. Ti Jacob

13. Ti Jose ang kasawa ni Maria ang yay nangana tung ni Jesus

14. Ti Jesus ang ya ra ka man yang pag̱aningen ang Cristo, bilang yang Mananapnay ang pinangakuan yang Dios.

17Kapurisu mag̱impisa pa tung ni Abraham ang asta ra tung ni Adi David, may sam puluk da may epat ang esleb yang mga kinaampu ni Jesu-Cristo, ig mag̱impisa pa tung ni Adi David ang asta tung uras ang atiing pangkel tung mga masigka Israel tang kadaklan duun tung Babilonia, may sam puluk si ka may epat ang esleb ig mag̱impisa pa tung uras ang atiing pagpaelak tung nira duun tung Babilonia ang asta ra ilem tung pagkapangana tung pag̱aningen ang Cristo, sam puluk si ka may epat ang esleb.

Natetenged Tung Pagkapangana Tung Ni Jesu-Cristo (1:18-25)

Lucas 2:1-7

18Maning taa yang nainabu tung pag̱ingtau ni Jesu-Cristo. Atiing pagbinalay pa ilem ti Jose may ti Mariang yay mag̱ing nanay na, baklu nagkakasawaan, nasapuan da ang ti Maria pala pagmatung da. Ug̱aring yang pagmaratungun na belag̱an ang ya nga tengdanay ta tau, kung indi, natetenged ilem tung kagaeman yang Espiritu Santo. 19Simanyan ti Joseng naang binalay na, kumus luyut dang luyut pagbuat yang magkatama ang usuy tung mga katuw̱ulan, dapat da rin ang magpaintindi tung mga usgadu. Ingkasu ilem anday gustu nang pakaeyakan yang binalay na. Purisu anday dumung kinaw̱ut yang isip na, pakiblag̱an na ra ilem tung sikritu. 20Simanyan atiing nag̱apainu-inuan na ta mupia kung ya pa ag̱aring tumanen na yang planu nang atia, may sasang angil ang tinuw̱ul yang Dios ang ya ray nagpaita tung anya tung talakinepen na. Mag̱aning tung anya, “Jose, yawang sasang kanubli ni Adi David, india ra magpadua-duang magpadayun ang mangasawa tung ni Maria, ay nagmatung da tanya natetenged ilem tung kagaeman yang Espiritu Santo. 21Kung mangana ra nganing, yang ipangana na sasang lalii ang ya ray paaranan mu tung ni Jesus kipurki ya ray magpaluas tung mga masigkanasyun na tung pagpakirepen nira tung pagpakasalak nira,” mag̱aning.

22Taa numanyan yang tanan ang atia nagkamaningan da ka man ug̱ud asan da magkamatuud yang sasang ipinaula yang Dios tung sasang manigpalatay yang bitala na atiing tukaw ang mag̱aning,

23“May sasang daralang magmatung ang andang pisan ay laliing masaplid tung anya. Yang ipangana na lalii ang ya ray guuyan tung ni Emmanuel,” mag̱aning.

Yang linegdangan yang aran nang atia ya taa: yang Dios pagpakiunung da tung yaten ang mga tau.

24Taa numanyan atiing pagkapuaw ni Jose, tinuman na ra yang ibinitala tung anya yang angil ang atiang tinuw̱ul yang Dios. Dinayunan na rang pinangasawa ti Maria. 25Ug̱aring indi ra kanay nagpakidalan tung ni kasawa na ang asta ra ilem kinaw̱ut yang pagkapangana na tung ana nang lalii. Pagkapangana na ra tung anya, ya ray pinaaranan ni Jose tung ni Jesus.

Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱u

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index