នាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ងើយ​​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​មហែ

Jazyk: Central Mnong

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.