Vyhľadávací formulár

Matai 1

Yisuu Kirisiinna oyaiya kuavai

(Rukaaso 3:23-28)

1Aanna Yisuu Kirisiinna oyaiya kuavai. Aaparahaamooya Davuitiiya oyaivakidiri Yisuuva diiteeravai.

2Aaparahaamo ari mmaapuuvaa

Isaakaa mmata kiooduu

Isaako Yakoopaa mmata kiooduu

Yakoopo Yutaanna mmata kioo

ari kata vayaidaatama mmata kieeravai.

3Yutaava ari mmaapuuvaitana

Pereseeya Seraaya mmata kiooduu

ngiari kaanaa nnutuuvo Tamaarovee.

Pereseeva Eseroonaa mmata kiooduu

Eseroono Araamaa mmata kiooduu

4Araamo Aminataapaa mmata kiooduu

Aminataapo Nasoonaa mmata kiooduu

Nasoono Saramoonaa mmata kiooduu

5Saramoono Buaasaa mmata kiooduu

inna kaanaa nnutuuvo Rahaapovee.

Buaaso Yoveteenna mmata kiooduu

inna kaanaa nnutuuvo Ruutovee.

Yoveteeva Isainna mmata kiooduu

6Isaivaano kieeta vaidiivaa

Davuitiinna mmata kieeravai.

Davuitiiva vaidiivaa nnutuuvo Uriaanna

muaadaivaa vara kioo

mmaapuuvaa Soromoonaa mmata kiooduu

7Soromoono Rekaviaamaa mmata kiooduu

Rekaviaamo Aviaanna mmata kiooduu

Aviaava Asaanna mmata kiooduu

8Asaava Yosapataa mmata kiooduu

Yosapato Yoraamaa mmata kiooduu

Yoraamo Usiaanna mmata kiooduu

9Usiaava Yotaamaa mmata kiooduu

Yotaamo Akasaanna mmata kiooduu

Akasaava Isikiaanna mmata kiooduu

10Isikiaava Manaseenna mmata kiooduu

Manaseeva Amoosoonna mmata kiooduu

Amoosoova Yosiaanna mmata kiooduu

11Yosiaava Yekoniaanna mmata kioo

ari kata vayaidaatama mmata kiooduu

iya varuu suaivaki vaidi Bapuroonaaya

numa gioonna kiaapuuya vitada

ngiari yoosinnaivaki yapa kieeravai.

12Yekoniaava Seratiereenna mmata kiooduu

Seratiereeva Seruvavereenna mmata kiooduu

13Seruvavereeva Avituunna mmata kiooduu

Avituuva Eriakiimaa mmata kiooduu

Eriakiimo Asoroonna mmata kiooduu

14Asoroova Satokoonna mmata kiooduu

Satokoova Akiimaa mmata kiooduu

Akiimo Erutuunna mmata kiooduu

15Erutuuva Eriasaaraa mmata kiooduu

Eriasaaro Mataanaa mmata kiooduu

Mataano Yakoopaa mmata kiooduu

16Yakoopo Yoosiipaa mmata kieeravai. Yoosiipo inna Mariaanna vaativai.

Mariaava ari mmaapuuvaa Yisuunna mmata kiooduu vaidiiyaano innara tunoo: Aanna Misiaa vaidi Anutuuqo mmataama kioo vaidiivovee, tiravai.

17Aaparahaamo varuu suaivakidiri inna sidinnaidiiya yaakuuvaitana yukukidiri taarama taarama varia rada nnidada iyakidiri Davuitiiva diiteeravai. Davuitiiva diitoo suaivakidiri mmuaikaraama inna sidinnaidiiya yaakuuvaitana yukukidiri taarama taarama varia rada nnidada iya varuu suaivaki vaidi Bapuroonaaya numa iyaata rapidada yaatara kiada vitada ngiari yoosinnaivaki yapa kieeravai. Iya Isarairaiya yapa kiooduu varuu suaivakidiri mmuaikaraama Yekoniaanna sidinnaidiiya yaakuuvaitana yukukidiri taarama taarama varia rada nnidada tooduu Anutuuqo mmataama kioo vaidiivo diiteeravai.

Yisuunna mmateera kuavai

(Rukaaso 2:1-7)

18Yisuu Kirisiinna mmatoovo ataama vairavai. Yisuuva hama varuu suaivaki inna kaanaa Mariaanna Yoosiipo varaanara kuaivaa kiaa teerama kioo hama inna varooduu Mariaava rikiooduu Mmannasa Yoketaivoono vaa nnaakaraivaa inna mmiravai. 19Mmuduu Mariaanna vaatiivo Yoosiipo vaidi yoketaavoonora tioo hama mmamma maisaivaa Mariaanna mmirainno kati haumaki inna titaanaraivaara yaata utiravai. 20Homo ivaara yaata utuoo varioo vainno ruvuaataivaa tooduu Udaanga Anutuuqaa aangeraa voovoono tuma inna kiaa mmioo tunoo: Yoosiipo, Davuitiinna oyaivakinnaa vaidikuavee. Ai nnaata Mariaanna varaanaraivaara sa aatuunna taara yaata utuanee. Varaanee. Mmannasa Yoketaivoono nnaakaraivaa inna aakiaivaki yapaivaivee. 21Fai iva mmaapuvai mmatanai a inna nnutuuvaa Yisuuvavee tinaravai. Fai ivoono ari seena gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa ruga kioo iya vitoo yoketaivau yapaanaraivaara a inna nnutuuvaa Yisuuvavee tinaravai.

22-23Nnaaruaa vaidi Udaanga Anutuuqaa kuaivaa kooyaa tira forofetaa voovoono Anutuuqo inna kiaa mmuu kuaivaa fafaarainno ataa kua tunoo: Fai kiaatanna yoketaa hama vaidi voovoono inna tasipaivoono nnaakara sunnainno mmaapuvai mmatanai iya inna nnutuuvaa Imanueero kiaaravee, tiravai. Ii nnutu ivaa oyaivo tinoo: Anutuuqo ti tasipainoo, tiivai. Nnaaruaa vaidi forofetaivo fafaara roo kuaivo ngioo ngioo Yisuunna mmatoo suaivaki innara kua tuu kua mmuakiaayauvai kaanaivo vairavai.

24Itaama vauduu Yoosiipo diitoo Udaanga Anutuuqaa aangeraivo inna kiaa mmuu kuaivaa rikioo iinno ari nnaataivaa vareeravai. 25Varooduu homo Mariaava nnaakara sunnaivaata varuu suaivaki Yoosiipo hama inna tasipama nuairavai. Yapooma Mariaava mmaapuuvaa mmata kiooduu Yoosiipo inna nnutuuvaa Yisuu-o tiravai.